2.1 Speaker Series

                                     MIT - 200 ( 6500W)

          

                          OUTPUT POWER 32W (RMS)

         SUBWOOFER UNIT 3"20W SATELLITE: 3"6Wx2

                                    MIT - 225 (4500 PMPO)

          

                      OUTPUT POWER: 20W + 5x 2(RMS)        

            SUBWOOFER UNIT : 4"4Ω SATELLITES 3"4Ω

                                           MIT - 235

          

                     OUTPUT POWER 5W+2.5"2

           SUBWOOFER 4 SATELLITES 3" USB-SD-FM

   

                                         MIT - 245

          

                          OUTPUT POWER 5W+2.5"2

              SUBWOOFER 4 SATELLITE 3" USB-SD-FM

                                 MIT - 250 (5400 W PMPO)

          

                    OUTPUT POWER : 30W+ 10x 2W(RMS)

           SUBWOOFER UNIT : 4"6Ω ATELLITES: 3"4Ω

                                         MIT - 290 

          

                        OUTPUT POWER: 30W (RMS)

            SUBWOOFER UNIT : 4.5" SATELLITES: 3"